Installatiebedrijf ImPro Techniek

Artikel 1 Werkingssfeer
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het werk dat Installatiebedrijf ImPro Techniek, hierna te noemen ‘ImPro Techniek’, is overeengekomen met de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden gelden bij alle door ImPro Techniek uitgebrachte offertes.

Artikel 2 Aanbod
2.1 Ieder aanbod voor werk wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst.
2.2 Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd : aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Bij de prijsvormingsmethode regie doet ImPro Techniek een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van de te verrichten arbeid en van de benodigde materialen).
2.3 Het aanbod vermeldt de termijn waarbinnen betaling dient te zijn verricht.
2.4 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ImPro Techniek of in zijn opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van ImPro techniek . Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door ImPro Techniek gedaan verzoek te worden geretourneerd.
2.5 Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is ImPro Techniek gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte en de bijbehorende bescheiden in rekening te brengen. In geval de ImPro Techniek deze kosten in rekening brengt en de opdrachtgever deze kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende bescheiden over in eigendom op de opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van ImPro Techniek.

Artikel 3 Uitvoering van het werk
3.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van ImPro Techniek, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Tijdens de uitvoering van het werk neemt ImPro Techniek de op dat moment geldende voorschriften en wet- en regelgeving in acht. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van deze voorschriften en wet- en regelgeving mag door ImPro Techniek in rekening worden gebracht.
3.3 De opdrachtgever stelt ImPro Techniek in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt dat ImPro Techniek tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. In het geval de opdrachtgever tekortschiet in hetgeen hiervoor onder 3.2 is vermeld, mag de leverancier de door hem geleden schade in rekening brengen bij de opdrachtgever.
3.4 De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.5 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ImPro Techniek behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

3.6 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor rekening en risico van de opdrachtgever komt dan dient de opdrachtgever de daaruit voor ImPro Techniek voortvloeiende schade te vergoeden.
3.7 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, de gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en onjuistheden in de door of namens hem verstrekte gegevens.
3.8 In geval van een tekortkoming van ImPro Techniek bij de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever ImPro Techniek daar direct, doch uiterlijk binnen twee maanden, na kennisname schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen aanspraak meer kan maken op herstel noch enige schade die uit de tekortkoming voortvloeit.
3.9 Indien ImPro Techniek zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst, waaronder de aanvang of voortzetting van het werk niet nakomt, sommeert de opdrachtgever ImPro Techniek om zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten.
3.10 De opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. Partijen zullen alsdan over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat. De opdrachtgever zal ImPro Techniek de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de als gevolg van de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. Indien de prijsvormingsmethode regie is gehanteerd vergoedt de opdrachtgever de door ImPro Techniek aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de door beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die ImPro Techniek over het gehele werk zou hebben genoten.
3.11 Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Het meer- en minderwerk wordt bij de opdracht schriftelijk vastgelegd, behoudens omstandigheden. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van ImPro Techniek of opdrachtgever op meer- minderwerk onverlet.
3.12 Het werk is opgeleverd wanneer ImPro Techniek aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van ImPro Techniek de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de opdrachtgever het werk binnen die termijn niet heeft aanvaard, dan wel wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 4 betaling
4.1 ImPro Techniek geeft in de overeenkomst aan wanneer de opdrachtgever voor betaling dient zorg te dragen. ImPro Techniek is gerechtigd bij een opdracht vooruitbetaling te verlangen alsmede deelbetaling in evenredigheid met de voortgang van het werk.
4.2 ImPro Techniek kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen bij de opdrachtgever.
4.3 Na het sluiten van de overeenkomst is ImPro Techniek gerechtigd zekerheid te verlangen van de opdrachtgever indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien de opdrachtgever weigert zekerheid te stellen is ImPro Techniek gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken totdat deze zekerheid door de opdrachtgever is geboden.
4.4 Na voltooiing van het werk ontvangt de opdrachtgever een eindafrekening van het werk met een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- of minderwerk.
4.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin stuurt de ImPro Techniek na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft om binnen 14 dagen te betalen.
4.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht kan ImPro Techniek de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk wetboek in rekening brengen.
4.7 Nadat de in de betalingsherinnering gestelde termijn is verlopen, is ImPro Techniek bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Alsdan zal de opdrachtgever de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.
4.8 ImPro Techniek blijft eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.9 Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is ImPro Techniek gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten.

Artikel 5 aansprakelijkheid
5.1 ImPro Techniek is aansprakelijk voor schade, mits deze hem kan worden toegerekend, tot het maximaal door hem te verzekeren bedrag van € 2.500.000,– euro per opdracht.
5.2 ImPro Techniek vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Impro Techniek zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 Geschilbeslechting
6.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.
6.2 De rechtbank is uitsluitend bevoegd om van eventuele geschillen die tussen opdrachtgever en ImPro Techniek ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, overeenkomsten die hieruit voortvloeien of deze algemene voorwaarden kennis te nemen.